ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം

KEAM : മൂന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2015-ലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ www.cee.kerala.gov.in ൽ ലഭ...
Read More
പ്ലസ് വൺ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പ്ലസ് വൺ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പി ...
Read More

പൊതുമേഖലാബാങ്കുകളിൽ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസ൪

രാജ്യത്തെ 23 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ പ്രൊബേഷൻറി ഓഫീസ൪ / മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഐ.ബി.പി.എസ് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്...
Read More
.................. Advertisement ..................